PROGRAM PODPIRA

Zveza Romskih skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, ki trenutno povezuje 11 romskih društev iz cele Slovenije in združuje okrog 1000 članov, si že od ustanovitve prizadeva za dolgoročno naravnanost programov in trajne rezultate na področju programskih ciljev. Regije, ki se jih preko programa, katerega financira Urad za narodnosti Republike Slovenije, pokrivali v letu 2017, so sledeče: Osrednja Slovenija, Štajerska, Prekmurje, Dolenjska in Bela Krajina. Za potrebe dela v korist romske skupnosti na območju Bele Krajine so pri Zvezi Umbrella-Dežnik sklenili tudi sodelovanje z Zvezo za razvoj romske skupnosti s sedežem v Črnomlju.

Program za letošnje leto je zasnovan iz aktivnosti, ki so usmerjene na področja spodbujanja vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v vse ravni izobraževanja, ozaveščanja in spodbujanja romskih staršev, z neposredno podporo romskim otrokom in mladim preko učnih pomoči, z dejavnostmi usmerjanja in informiranja mladih glede možnosti dokončanja šolanja ter s specifičnimi družabnimi in prostočasnimi aktivnostmi v lokalnih okoljih, ki so usmerjene h krepitvi družbeno-socialnih in sporazumevalnih veščin otrok in mladih, za katere je še posebej pomembno tudi medgeneracijsko razumevanje, ki jih podpira pri njihovem uspehu v izobraževalnem sistemu.

Mlade iz romske skupnosti spodbujajo k aktivaciji za približevanju trga dela preko krepitve obče funkcionalne pismenosti, kot tudi specifične računalniške pismenosti, oblikovali so tudi izobraževalni tabor za mlade, preko katerega želijo okrepiti tudi obči know-how Zveze na področju uspešnih Romov v različnih poklicih, pri oblikovanju karierne poti in iskanju prve zaposlitve ter zbiru informacij o možnostih programov Aktivne politike zaposlovanja.

Na slednjem področju se v Ljubljani izvajajo tudi delavnice vseživljenjske karierne orientacije ter terenska in individualna srečanja.

Ker se pri Zvezi zavedajo pojavov diskriminacije in neenake obravnave, izhajajoč tudi iz nepoznavanja romske skupnosti in naše kulture, so pripravili predstavitve romskih praznikov, tradicije, jezika, zgodovine in kulture v lokalnih okoljih za mlade in širšo javnost iz večinskega prebivalstva. V namen bolj dolgoročnih rezultatov želijo do konca leta oblikovati tudi specifično zloženko s predstavitvijo romske skupnosti, ki bi lahko dolgoročno omogočala informiranje in ozaveščanje večinskega prebivalstva ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o romski skupnosti. Z namenom informiranja širše javnosti in javnih institucij ter odprte debate o problemih romske skupnosti s pojavi diskriminacije in neenake obravnave pa bo organizirana tudi okrogla miza v Ljubljani na te tematike, hkrati pa že zagotavljajo zagovorništvo romske skupnosti v različnih regijah.

Preko programa zagotavljajo tudi specifična neformalna izobraževanja za romske aktivistke in aktiviste ter predstavnice in predstavnike romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki dodatno dopolnjujejo že omenjena neformalna izobraževanja, gre za delavnice na področju komuniciranja z uradniki, četrtnimi in lokalnimi skupnostmi in večinskim prebivalstvom ter opolnomočenje za učinkovitejše sodelovanje v svetih lokalnih skupnosti. S projektnimi delavnicami, usmerjenimi k pomoči društvom pri prijavah na razpise na različnih področjih, tako nacionalnih kot evropskih, tako javnih kot privatnih, s ciljem pravno-formalne ureditve in stabilizacije delovanja, pa krepijo samostojnost in hkrati medsebojno sodelovanje romskih društev in zvez.

V okviru programa Zveza Umbrella-Dežnik in njena društva združujejo različne metode izvedbe od skupinskih delavnic, okroglih miz in posvetov, do terenskega dela, individualnih pomoči in svetovanj ter podpore zaposlenih Zveze za potrebe romske skupnosti v Ljubljani. Ljubljana je namreč z vidika specifičnih programov in razpisov za romsko skupnost s strani ministrstev izrazito zapostavljena.

Ciljne skupine, ki se jim pri organizaciji posvečajo zajemajo romske otroke in mladino, romska društva, aktivistke in aktiviste iz vrst romske skupnosti ter prostovoljce, s specifičnimi aktivnostmi pa naslavljajo tudi večinsko prebivalstvo in javne institucije, katerih delovanje v podporo romski skupnosti je izrednega pomena.

Pomembno podporo pri izvedbi celotnega programa pa zagotavljajo redno zaposleni na Zvezi Umbrella – Dežnik, ki so tudi skrbniki kontinuitete in dolgoročnosti usmeritev delovanja.

Članek pripravil: Haris Tahirovič

Share: