Spoštovani,

 

glede na aktualno slabšanje razmer v zvezi s širjenjem virusa SARS-CoV-2 vas s strani Urada Vlade RS za narodnosti (urad) želimo ponovno opozoriti na to, da je romska skupnost še vedno ena od skupin, ki ji najbolj grozi socialna izključenost, v nekaterih okoljih pa so razmere, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti, še vedno slabe.

 

Na uradu ocenjujemo, da smo med prvim valom epidemije skozi učinkovito sodelovanje in povezovanje vseh pristojnih institucij in organizacij na nacionalni in lokalni ravni zelo uspešno delovali in vsi skupaj usmerili prizadevanja (tudi) v potrebe pripadnikov romske skupnosti.

 

Z združenimi močmi in preko povezovanja smo uspešno okrepili komunikacijo med vsemi občinami, v katerih živijo Romi, predstavniki romske skupnosti (zlasti njihovimi glavnimi organizacijami) in pristojnimi nacionalnimi institucijami ter enotami civilne zaščite. Tukajšnji urad, ki opravlja tudi naloge nacionalne kontaktne točke za Rome, je sodeloval pri vzpostavljanju koordinacije med ustreznimi zainteresiranimi stranmi. S strani nekaterih institucij in organizacij je bilo v različnih okoljih izvedenih več spletnih sestankov, da bi prepoznali in obravnavali potrebe Romov. Zagotovljena je bila pozornost civilne zaščite in občin glede specifičnih potreb v nekaterih romskih naseljih, kjer so razmere slabe, na podlagi česar so bile občine pripravljene po potrebi zagotoviti prostore za samoizolacijo Romov in rezervoarje z vodo. V številnih romskih skupnostih so bile izvedene dodatne aktivnosti za informiranje in ozaveščanje prebivalstva o zaščitnih ukrepih (npr. z obiski predstavnikov občin in enot civilne zaščite ali z uporabo novih tehnologij). Občine in osnovne šole so posebno pozornost namenile šolanju romskih otrok na domu, in sicer z zagotavljanjem potrebne opreme, in z organiziranjem in zagotavljanjem dodatne strokovne in svetovalne podpore romskim otrokom in njihovim staršem, kjer je bilo to potrebno. V prvem valu je več nevladnih organizacij oziroma izvajalcev posameznih projektov, ki svoje dejavnosti izvajajo v romskih naseljih oziroma na lokalni ravni, zagotovilo potreben prevod informativnih gradiv v romski jezik oziroma njegovo lokalno različico, pripravili so video posnetke z navodili, kako upoštevati higienska priporočila, informativne letake itd. in so bili aktivno vključeni v posredovanje teh informacij pripadnikom romske skupnosti. Urad je prepoznal pomen njihovega dela in v mesecu maju zbral vse razpoložljivo gradivo v romskem jeziku, ki je nastalo (video posnetki, informativni letaki itd.), ter ga v začetku junija posredoval vsem najrazličnejšim pristojnim institucijam in organizacijam, s čimer je bil zagotovljen prenos pozitivnih praks in s tem tudi zagotovljena osnova in pomoč za morebitno prihodnje ukrepanje in delovanje vseh pristojnih.

 

Ker si na uradu želimo, da bi slovenska družba kot celota čim bolj uspešno ukrepala in da bi vsi pripomogli k uspešni zajezitvi virusa v drugem valu, s katerim se trenutno soočamo, vas kot pristojne institucije, organizacije in posameznike ponovno pozivamo, da v okviru svojih pristojnosti in nalog upoštevate tudi položaj pripadnikov romske skupnosti, še posebej v okoljih, kjer so razmere slabe in kjer so (tudi) romske družine socialno ogrožene ter je njihova socialna vključenost slaba. Na uradu menimo, da smo se v prvem valu veliko naučili in na tem področju prišli tudi do nekaterih pozitivnih pristopov in izkušenj, ki bi jih veljalo v zvezi s pripadniki romske skupnosti (vsaj v nekaterih okoljih) upoštevati in uporabiti tudi v trenutni situaciji.

 

Glede na pretekle izkušnje torej predlagamo, da se v zvezi s pripadniki romske skupnosti in romskimi družinami, ki živijo v slabih razmerah in niso uspešno vključene v lokalno okolje, na lokalni ravni v prvi vrsti zagotovi predvsem čim boljše sodelovanje institucij, organizacij (še posebej izvajalcev različnih projektov, ki se izvajajo v naseljih oziroma neposredno s pripadniki romske skupnosti), predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, delovnih teles občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti in morebitnih aktivnih zvez društev ali posameznih društev, ki delujejo v okolju, ter se vzpostavi učinkovit pretok informacij in redna komunikacija. Na nacionalni ravni pa bomo tako vsa pristojna ministrstva kot tudi urad, o tem smo na uradu prepričani, z vso pozornostjo prisluhnili tudi potrebam tega dela prebivalstva oziroma potrebam, ki bodo zaznane v teh lokalnih okoljih. Na uradu vas tudi pozivamo, da v čim večji meri pri svojem delu uporabite zbrane materiale v romskem jeziku, ki so vam bili posredovani s strani urada v začetku junija.

 

Na uradu si želimo, da bi vsi skupaj pripomogli k temu, da bi tiste bistvene informacije, ki so pomembne za preprečevanje širjenja okužbe z virusom, dejansko dosegle vse romske družine, še posebej tiste, ki živijo v najslabših razmerah in ločeno od ostalega lokalnega prebivalstva, kar lahko tudi tokrat bistveno pripomore k temu, da ne bi prihajalo do morebitnih napačnih ravnanj in poslabšanja stanja primerov na območjih, kjer živi romska skupnost.

 

S prijaznimi pozdravi,

 

mag. Stanko BALUH

 1.          d. direktor

 

 

 

Poslano (po elektronski pošti):

 • ministrstva in vladne službe;
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje;
 • združenja občin;
 • občine z romskim prebivalstvom;
 • organizacije romske skupnosti;
 • nevladne organizacije, ki delujejo na področju romske skupnosti;
 • Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije;
 • Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.

 

V vednost (po elektronski pošti):

 • Generalni sekretariat vlade;
 • Kabinet predsednika vlade;
 • Anton Olaj, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve, predsednik Delovne skupine za obravnavo romske problematike.

 

 

Share: