AKTIVNOSTI ZVEZE ROMSKE

SKUPNOSTI UMBRELLA-DEŽNIK

 

Z izvedbo aktivnosti programa smo prispevali h krepitvi vrednot medkulturnosti v družbi, k večji strpnosti in pozitivni naravnanosti za medkulturno sobivanje. Romskim otrokom smo preko nudenja učne pomoči ponudili možnost premagovanja učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnih snovi, spodbujali prožne oblike učenja ter podpirali kakovostno karierno orientacijo za šolajočo romsko mladino na vseh ravneh izobraževanja. Družabne in prostočasne aktivnosti so bile namenjene predvsem medkulturnemu druženju za krepitev družbeno-socialnih in sporazumevalnih veščin tako romskih otrok in mladih za večjo uspešnost izobraževanja ter boljšo socialno vključenost – le ob zavedanju otrok, da smo ljudje različni, lahko kulturo drugih sprejmejo kot vrednoto. Pri sami izvedbi sklopa so poleg zaposlenih sodelovali tudi prostovoljci, ki bodo romskim otrokom in družinam nudili podporo za lažje vključevanje v okolje. V aktivnosti so bili vključeni tudi starši otrok, katerim smopredstavili možnosti, ki jih za uspešen zaključek šolanja nudijo in organizirajo šole in institucije v lokalni skupnosti. Z nadaljevanjem tovrstnega programa želimo družinam in staršem ponuditi aktivnosti, ki pripomorejo k večjemu vključevanju v formalno in neformalno izobraževanje na predšolski in osnovnošolski ravni.

Z aktivnostmi omenjenega sklopa smo podpirali vseživljenjsko učenje, ki nudi možnosti razvoja kariere pri katerikoli starosti, tudi ob morebitnih primanjkljajih v izobrazbi. V okviru delavnic in individualnih srečanjih smo prikazali potek in improvizacijo zaposlitvenega razgovora. Podporne aktivnosti s poudarkom na območju Ljubljane so zaposleni na programu izvajali skozi celo leto glede na potrebe. Zavod za zaposlovanje namreč ne omogoča individualnih srečanj za pomoč populaciji, na katero smo ciljali z omenjenim sklopom. Zavod za zaposlovanje se ne osredotoča na potrebe romske skupnosti – opismenjevanje z namenom izboljšanja možnosti pridobitve zaposlitve, še manj pa nudi individualnopomoč pri pisanju življenjepisov, izpolnjevanju formularjev, itd.

Zato izvedena aktivnost ne sovpada z aktivnostmi Zavoda za zaposlovanje, saj naša organizacija s projektno aktivnostjo zapolnjuje področje, ki ostaja nepokrito – tarčno reševanje zaposlitvene in izobraževalne problematike Romov. Tabor mladih v Moravskih Toplicah je predstavljal skoncentriran in fokusiran nabor aktivnosti in izobraževanja ter praktičnih primerov, s katerimi smo opolnomočili predstavnike romske skupnosti in drugih družbenih manjšin za lažje načrtovanje poklicne poti, za oblikovanje aktivnega življenjskega stila, za aktivno in kreativno rabo prostega časa, za aktivno delovanje v skupnosti, za preventivno delovanje na področju neželenih in deviantnih oblik socialnega vedenja. Razvijali smo inovativne pristope za izboljšanje kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešen vstop na trg dela ali za razvoj lastne podjetniške poti. S krepitvijo tovrstnih aktivnosti nameravamo prispevati k znižanju stopnje brezposelnosti iskalcev prve zaposlitve pri romski populaciji, ter s tem omogoči hitrejšo integracijo Romov v delovno okolje in posledično dvig kakovosti življenja.

Zato smo pripravili delavnice, na katerih so se pripadnice in pripadniki romske skupnosti naučili samostojnega izpolnjevanja obrazcev, formularjev, priprave življenjepisa, zaposlitvenih in katernih načrtov. Glede na informacije s strani uporabnikov smo bili seznanjeni, da je velik primanjkljaj v zbiranju oz. nudenju informacij s strani Zavoda za zaposlovanje, saj zaposleni svetovalci ne nudijo individualne pomoči temveč jih napotuje na skupinske delavnice, zato menimo da smo pri aktivnosti zelo uspešni saj lahko romski in Ne-romski populaciji nudimo nemoteno delo in pomoč, saj imamo primerne prostore, opremo in kader.

Ker se pri Zvezi zavedamo pojavov diskriminacije in neenake obravnave, izhajajoč tudi iz nepoznavanja romske skupnosti in naše kulture, smo pripravili predstavitve romskih praznikov, tradicije, jezika, zgodovine in kulture v lokalnih okoljih za mlade in širšo javnost iz večinskega prebivalstva. V namen bolj dolgoročnih rezultatov smo l. 2018 iti oblikovali tudi specifično zloženko s predstavitvijo romske skupnosti, ki bi lahko dolgoročno omogočala informiranje in ozaveščanje večinskega prebivalstva ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o romski skupnosti. Namen sklopa programa je bilo v čim večjem številu seznaniti večinsko prebivalstvo in pripadnike drugih etničnih skupin v Sloveniji s tradicionalno nematerialno kulturno dediščino, ki pomembno opredeljuje družbeno-zgodovinsko, etnično-kulturno identiteto Romov.

V okviru sklopa aktivnosti smo se usmerili tako k mladim kot drugim predstavnikom širše skupnosti in zaposlenim v različnih javnih institucijah, da smo jih opozarjali na pojav stereotipov, diskriminacije in nestrpnosti in jih spodbudili k boju proti vsem tem družbenim pojavom oziroma k spoštovanju in sožitju posameznikov iz različnih družbenih skupin, s katerimi prihajajo v stik v svojem šolskem okolju in širše v vsakodnevnih življenjskih situacijah in komunikacijah. Glede na še vedno obstoječe nerazumevanje romske skupnosti pri javnih institucijah in težavah pri sporazumevanju med pripadniki romske skupnosti in javnimi institucijami smo izvajali tudi celoletni program zagovorništva in komunikacije z različnimi institucijami; prepoznavanje konkretnih primerov in oblik diskriminacije v vsakdanjem življenju v uradnih situacijah in oblikovanje orodij za njihovo zmanjševanje in preprečevanje; orientiranost v preventivno delo, oblikovanje orodij za učinkovitejše soočanje v diskriminatornih situacijah, v šolah, zdravstvenih domovih, uradih, in na splošno.

V okviru programa Zveza Umbrella-Dežnik in njena društva združujejo različne metode izvedbe od skupinskih delavnic, okroglih miz in posvetov, do terenskega dela, individualnih pomoči in svetovanj ter podpore zaposlenih Zveze, za potrebe romske skupnosti. Ciljne skupine, ki se jim pri organizaciji posvečamo zajemajo romske otroke in mladino, romska društva, aktivistke in aktiviste iz vrst romske skupnosti ter prostovoljce, s specifičnimi aktivnostmi pa naslavljamo tudi večinsko prebivalstvo in javne institucije, katerih delovanje v podporo romski skupnosti je izrednega pomena.

RIC, Anglunipe. 12.24.2019

Share: