ALI SLOVENIJA SPOŠTUJE EVROPSKE LISTINE, Z KATERO SE JE ZAVEZALA 25. JUNIJA 1992?

22.5.2021

 

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je evropska konvencija o zaščiti in promociji jezikov, ki jih uporabljajo tradicionalne manjšine. Skupaj z Okvirno konvencijo o zaščiti narodnih manjšin predstavlja zavezo Sveta Evrope zaščiti narodnih manjšin.

 

Regionalni ali manjšinski jeziki so del evropske kulturne dediščine in njihova zaščita in promocija prispevata k izgradnji Evrope, ki temelji na demokraciji in kulturni raznolikosti.

 

Listino, sestavljeno na podlagi besedila Stalne konference lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, je Odbor ministrov Sveta Evrope 25. junija 1992 sprejel kot konvencijo in jo odprl za podpis v Strasbourgu 5. novembra 1992. Veljati je začel 1. marca 1998.

 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je danes objavila 10. poročilo generalnega sekretarja o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Poročilo zajema tri zaporedna leta (2018–2020) in poudarja izboljšave, ki so bile narejene v mehanizmu spremljanja v letu 2018 in se izvajajo od leta 2019. Generalni sekretar opredeljuje trajnost in učinkovitost reformiranega sistema kot glavni izziv med letoma 2024 in 2024. Ponavlja, da Listina ostaja edini pravno zavezujoč instrument, ki ščiti regionalne ali manjšinske jezike v Evropi, in poudarja izzive, s katerimi se ti jeziki srečujejo ob eksponentni rasti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter umetne inteligence v izobraževanju, medijih, kulturi, javni upravi in ​​gospodarstvu in družbeni odnosi.

 

Jezikovna listina je začela veljati pred 20 leti in jo je ratificiralo 25 držav. Svoje

izvajanje pogodbenic spremlja neodvisni odbor strokovnjakov za EU

na podlagi nacionalnih periodičnih poročil (v nadaljevanju “periodična poročila”), ki so jih predložile države pogodbenice.

Med izvajanjem so se pojavili številni izzivi, ki pozivajo k ukrepanju v EU

– da se ohrani učinkovitost mehanizma spremljanja in ohrani njegova avtoriteta ter –

verodostojnost. Med temi izzivi je več neskladnosti s ciklom spremljanja

Pogodbenic in v nekaterih primerih pozno sprejetje Odbora ministrov

Priporočila in s tem pozna objava ocenjevalnih poročil Odbora strokovnjakov so

posebno skrb.

10.4 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

 

Odločitve

Poslanci so se po posvetovanju z Odborom strokovnjakov Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (ETS št. 148, v nadaljnjem besedilu: Listina) in ugotovili, da države pogodbenice Listine soglašajo o spremembah, ki jih je treba uvesti pri delovanju mehanizma spremljanja,

  1. z učinkom od 1. julija 2019 sklenil:

b) ob poudarjanju, da imata Listina in Okvirna konvencija za zaščito narodnih manjšin (ETS št. 157, v nadaljevanju “Okvirna konvencija”) različne cilje in da ostajata dva ločena instrumenta, ki ustvarjata različne obveznosti, ločeni mehanizmi spremljanja in strokovni odbori pogodbenice Listine, ki so tudi pogodbenice Okvirne konvencije, predložijo svoja redna poročila o Listini in Okvirni konvenciji do datumov, določenih v Dodatku. V prehodnem obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti teh odločb se informacije o priporočilih za takojšnje ukrepanje iz ocenjevalnega poročila Odbora strokovnjakov predložijo do datumov, določenih v dodatku;

 

IZJAVA

ZVEZA ROMSKE SKUPNOSTI UMBRELLA-DEŽNIK IN ROMSKO INFORMACIJSKI CENTER

Zveza romske skupnosti Slovenija Umbrella-dežnik in romsko informacijski center kot članice Evropske romske organizacije (ERO) je v svojemu letnemu poročilu  zapisala in odzvala na ne spoštovanje in neučinkovito izvajanje NPUR in nespoštovanje podpisanih listin, glede pravic romske skupnosti v republiki Sloveniji kot je jezik ter informativne dejavnosti kot na medijskih in radijskih programih ali pri izobraževanju in vključevanju jezika ter promocije večinskega naroda.

Večkrat so tudi upozarjali tudi urad za narodnostna vprašanja in vlado republike Slovenije in njena pristojna ministrstva o diskriminaciji in izključevanja ter pomankljivosti ustreznih programov in projektov pri ohranjanju svojega maternega jezika kot je v izobraževalnem sistemu kot tudi na medijskemu in informativnemu do svoje manjšine in do večinskega naroda, in zaradi diskriminatornega ločevanja romskega naroda na pripadnost na avtohtone in ne avtohtone skupnosti.

Zveza romske skupnosti Umbrella-dežnik je bila tarča diskriminacije in izključevanja do svojega maternega jezika, do informiranja medijskih vsebin katere izvajajo za pripadnike romske skupnosti, tako sta z strani ministrstva za kulturo in šolstva večkrat diskriminiran na katero jo upozorila organizacija o spoštovanju podpisanih listin, da vlada RS kršijo človekove pravice in zavezanost podpisanih listin svetov Evrope in še vedno so kot predsedujoča članica evropske unije, skušaj čim bolj omejiti informiranje ter se požvižgajo na podpisane listine, zato romsko informacijski center ter zveza romske skupnosti Umbrella-dežnik v sodelovanju z evropsko romsko organizacijo(ERO) bojo v svojem delovanju in aktivnosti upozarjali evropske institucije sveta Evrope in se borila za svoje pravice. Žal dokler se z Mađarsko in Italijansko skupnostjo nesmejo igrati in jemati pravice pri romski skupnosti in se nesmejo kršiti mednarodnain evropska načela.

 

Poročilo zveza romske skupnosti in romsko informacijski center kot članice evropske romske organizacije bo v kratkem izdala utemljeno poročilo spoštovanje romskega jezika, pravice do medijev in njegovega financiranja z strani republike Slovenije.

 

HABIČ HANA

Share: